Nyheter

Senaste nytt från oss på Qsys
2023-03-27

Proxio tipsar - så minskar du ditt företags utsläpp

Välkommen till Qsys Logistikskola! Här får du varje månad råd och tips om hur ditt företag optimerar logistiken och belönas med effektiva flöden & bättre ekonomi & hållbar arbetsmiljö. Denna gång tar vi hjälp av Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Ämnet är: Miljö – Minska CO2-utsläpp i leveranskedjan

Sex tips för att minska ditt företags utsläpp

Att minska CO2-utsläppen (koldioxid) är ett gemensamt mål och åtagande för oss som arbetar med lager och logistik. När det kommer till transporter kan det kännas både komplext och tidskrävande. Dels för att det är så många andra aktörer som är inblandade, främst transportörer men också kunder och leverantörer.

Men det behöver inte vara komplext, börja med de åtgärder som ni kan styra över helt själv, utan inblandning av andra. Innan ni drar igång med åtgärder för att reducera transportutsläpp bör ni börja med att kartlägga er befintliga verksamhet. En nulägesanalys.

Nuläget: hur ser transporterna ut idag?

Börja med att titta på vilka visioner, mål och budget ni har för ert miljöarbete. Att minska sina CO2-utsläpp i leveranskedjan behöver vara ett beslut som genomsyrar hela företaget.

Hur ser ert transportupplägg ut idag, har ni egna fordon eller köper ni transporter från åkerier och transportörer? Kanske en mix av båda? Vad är det för typer av transporter, paket, pallar, fulla lastbilar eller annat? Sker allt med vägtransport eller går vissa varor på flyg eller båt?

Ett bra sätt att få koll på hur transporterna påverkar ert miljöavtryck är att beräkna transportutsläppen. Det kan göras med hjälp av utsläppsdata från transportörerna eller medexterna verktyg som med hjälp av sändningsstatistik beräknar utsläpp för alla transportörer och transportsätt med samma format.

När ni har koll på ert nuläge är det ofta tydligt vilka områden ni bör sikta in er på först. Men vilka områden det är varierar såklart stort från företag till företag. Därför har vi gjort en kort sammanställning av olika områden där det brukar finnas potential för förbättring.

1. Fossilfria drivmedel

Har ni egna fordon, eller kan ställa krav på era leverantörer, så är fossilfria drivmedel ett snabbt sätt att reducera er miljöpåverkan. Till exempel kan HVO100 användas i vanliga dieselmotorer utan att några justeringar behöver göras. Eftersom fossilfria drivmedel tillverkas av naturliga råvaror som rester från skogsindustrin så tillförs inget nytt CO2 till atmosfären.

Dock är det viktigt att veta att de fossilfria drivmedlen inte tillverkas av råvaror som har andra negativa påverkan på miljön som till exempel palmolja som i hög utsträckning odlas på mark som skövlats från regnskog. Man ska också veta att fossilfria drivmedel inte är någon långsiktig lösning eftersom utbudet är begränsat. Det finns helt enkelt inte i närheten av tillräckligt med resurser för att ersätta alla fossila drivmedel med fossilfria.

2. Byt transportsätt

Har ni möjlighet att byta från flyg till sjötransporter, till exempel på inkommande gods så kan det reducera utsläppen med i storleksordningen 97–99%. Även byte från väg- till tågtransporter sänker utsläppen markant. Ytterligare en fördel med att byta transportsätt är att det dessutom sänker kostnaderna för transporten, win-win!

Dock påverkas såklart ledtiderna för transporterna när man byter transportsätt, så det gäller att veta vilka produkter som detta kan lämpa sig för. I vissa fall kan ökade ledtider kompenseras med bättre planering och prognostisering. Men det kan också leda till ökade kostnader för större lagerbehov och kapitalbindning.

3. Intern effektivisering

Det finns en hel del åtgärder som företag kan göra utan att behöva ta hänsyn till andra aktörer. Ni kan sänka både transportkostnader och kostnader för packmaterial genom att packa effektivare och minska andelen luft i paketen. Läs mer om detta i min lektion Optimera förpackningarna och transportera mindre luft.

Ni kan också använda andra packmaterial som är lättare, återanvändbart eller nedbrytningsbart. Vissa av dessa kan ni implementera utan påverkan av andra. Men återanvändbara emballage och lastbärare kräver oftast att man involverar sina kunder och leverantörer.

Om ni kör egna fordon eller kan påverka hur dessa lastas och ruttplaneras så finns det ett flertal verktyg som kan effektivisera lastplanering, körsträcka och fyllnadsgrad vilka alla bidrar till att reducera utsläppen.

4. Samarbeta med andra

Att samarbeta med andra aktörer i försörjningskedjan kräver visserligen lite mer tid och planering men kan i gengäld ge stora vinster. Exempel på detta är att gå ihop med närliggande företag med liknande transportbehov för att skapa samlastning och bättre fyllnadsgrad.

Om ni har goda långsiktiga relationer med transportörer går det ofta att tillsammans hitta lösningar som effektiviserar för både er och transportören, men det bygger på att ni behåller samma transportörer under längre tid. Ni kan också komma överens med kunder och leverantörer om att optimera leveransfrekvens. Det kanske fungerar med veckoleveranser istället för att leverera varje dag.

Ett relativt nytt sätt är att använda digitala verktyg för att identifiera och använda outnyttjad transportkapacitet. I dagsläget är detta inte så utbyggt men det finns ett flertal initiativ där ett företags transportbehov (ofta de som inte är så brådskande) matchas med en transportörs lediga kapacitet. På så sätt får transportköparen ett bättre pris och transportören mer betalt.

5. Eldrivna transporter

För omställningen till fossilfria transporter är eldrivna transporter en nödvändighet. Vi har inte tillräckliga resurser för fossilfria drivmedel och att fortsätta att förbränna fossila bränslen är uteslutet.

I dagsläget är utbudet på eldrivna transporter mycket begränsat och infrastrukturen för laddning är minst sagt bristfällig. Därför ställs det idag mycket specifika krav på vilken typ av gods och vilka sträckor som lämpar sig för eldrivna transporter, men kolla med era transportörer om ni har gods som lämpar sig.

Dessutom går utvecklingen mycket snabbt. Lastbilstillverkarna lanserar nya modeller och laddstationer är under uppbyggnad, så förutsättningarna ändras snabbt.

6. Testa, utvärdera, revidera och skala upp

Börja utvärdera i liten skala, oavsett om ni har gjort er nulägesanalys eller om ni på annat sätt kommit fram till åtgärder som ni vill genomföra. Då kan ni ofta genomföra testerna med begränsade investeringar och utan alltför stor påverkan på befintlig verksamhet. Utvärdera noggrant – hur påverkas utsläpp, resursåtgång (arbetstid, pengar osv), ledtider, kundnöjdhet osv. Det som verkar lovande kan ni revidera och skala upp. Det som inte fungerar så bra kan ni skrota eller avvakta med.

Klas bästa råd: Samarbete stärker era varumärken

- Bjud gärna in era leverantörer att redovisa positiva åtgärder i era hållbarhetsrapporter. Det stärker era varumärken och ökar kundernas förtroende vilket på sikt påverkar lönsamheten positivt.

- Miljöarbete är inte ett ensidigt arbete som bara en leverantör kan göra, det kräver ett engagemang från kunden. All kravställning behöver uppföljning, utan det fallerar den. Och sen ger det så klart tillfredställelse att få bidra till att lösa vår gemensamma klimatutmaning.

Har du frågor om klimatsmarta transporter?

Tveka inte att höra av dig till oss på Qsys, eller direkt till Klas Sjöberg hos vår samarbetspartner Proxio. Klas hjälper gärna ditt företag att komma igång med omställningen till fossilfria transporter genom att få koll på era utsläpp.

Om Proxio
Proxio tillhandahåller transport- och logistikvärldens mest effektiva verktyg för visualisering, analys och simulering. Proxio erbjuder lösningar för företag att få kontroll på sina transportkostnader och med att beräkna miljöbelastningen.

Kontakta gärna oss

Klas Sjöberg
Head of Sales
klas.sjoberg@proxio.se
Mattias Olsson
Logistikkonsult
mattias.olsson@qsys.se


Lästips: Kolla in Klas Sjöbergs kommande lektion om hur vi som arbetar inom lager och logistik bäst kan ta fram lösningar för förpackningar som minskar utsläppen och bidrar till ett bättre klimat.

Fakta global uppvärmning
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet i Parisavtalet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 jämfört med 2019 och klimatneutralitet måste uppnås senast i mitten av århundradet. Läs mer.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram