Integritetspolicy

Vi värnar om dina uppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Qsys behandlar personuppgifter i förhållande till dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Personuppgiftsansvarig

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, så som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vi behandlar personuppgifter om dig om du:

 • Är kund till Qsys
 • Är leverantör till Qsys
 • Är samarbetspartner till Qsys
 • Ingår i Qsys rekryteringsprocess eller söker praktikplats
 • Är intressent eller potentiell kund till Qsys
 • Har anmält dig till nyhetsbrev från oss

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

 • Namn
 • Befattning och Roll
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Orderinformation / Information kring supportärenden och utrustning vi ansvarar för
 • IP-nummer
 • Organisationsnummer för handelsbolag och enskild firma (personnummer)
 • Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

De personuppgifter vi kan komma att samla in och behandla om dig om du söker arbete eller praktikplats hos oss är:

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Körkortsbehörighet
 • Språkkunskaper
 • Tidigare och befintliga anställningar
 • Utbildningar
 • Eventuell förekomst i belastningsregistret

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, köpa in och leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Samtidigt hjälper informationen oss att analysera, anpassa och förbättra vårt serviceutbud och vår kommunikation med dig. Den information som automatiskt registreras av våra mätinstrument och tekniska loggar vid användning, navigering, internetanslutning, teknisk utrustning etc. används för att hantera kundrelationen och bidrar samtidigt till att vi kan se till att tjänsterna alltid fungerar som de ska och behåller kvaliteten. Vi kan proaktivt lösa tekniska problem, minimera risken för fel och förhindra att någon missbrukar dina tjänster hos oss. Informationen ger oss möjlighet att ge dig bästa möjliga användarupplevelse på de tekniska enheter som du behöver använda i våra system.

Qsys skickar ut nyhetsbrev via e-post till kunder. För att vi ska kunna skicka e-post måste du registrera en e-postadress. I vissa fall då du önskar detta kan nyhetsbrev även skickas till dig som är journalist eller av annan anledning har intresse av Qsys verksamhet och tjänster. Då kan du välja att ange om du representerar ett företag, är en privatperson, en journalist eller annat. Detta görs för att vi ska skicka så relevant information som möjligt till dig. Du kan när som helst avbryta prenumerationen och då raderas din e-postadress från registret för utskick.

Söker du arbete eller praktikplats på Qsys behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra rekryteringsprocessen eller tillsättande av praktikplats på ett ändamålsenligtsätt och utifrån gällande lagstiftning. Vid ansökan i rekryteringsprocessen behöver du aktivt ge ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Här specificeras tydligt på vilket sätt dina personuppgifter behandlas, hur du kan ändra dem, ta bort dem och hur du kan dra tillbaka ditt samtycke. Utan den arbetssökandes samtycke går det inte att söka jobbet/praktikplatsen.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Skulle kundförhållandet med oss upphöra, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett (1) år efter det att kundförhållandet upphörde. Personuppgifter i ansöknings- och rekryteringshandlingar sparas i max två (2) år. Avseende presskontakter görs radering av uppgifter då du avregistrerar dig från utskick om pressinformation. Vid information om ändring eller minst en (1) gång per år går Qsys igenom listan och omprövar huruvida kontakten fortfarande är relevant eller ska tas bort ur systemet.

Mottagare

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. företag som tillhandahåller vår webb-plattform, arbetar med fakturaadministration eller Marknads-, IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

När sådan tredjepart befinner sig utanför EU, använder vi vid behov EU-kommissionens standardavtal som skyddar den enskildes privatliv och säkerställer en tillfredsställande skyddsnivå.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Qsys om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Qsys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Informationsskydd

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Qsys värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. T ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Qsys ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Qsys kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Qsys ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall Qsys på adress som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Ändring av integritetspolicy

Qsys kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på Qsys webbsida.

Kontaktinformation

Har du frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på nedanstående adress:

info@qsys.se

Cookie policy

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor eller sluta fungera helt.

Alltid bra tips på lager!

Är namnet på vårt månatliga nyhetsbrev där vi bjuder på tips, råd och trender
som kan skapa mätbar affärsnytta i din verksamhet.
Nyhetsbrev (sidfot)
© Copyright Qsys Sverige AB, All rights reserved.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram